Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Научно-приложни интереси в областите на:

Геодезическите мрежи;

Обработка, изравнение и анализ на резултатите от геодезическите измервания чрез съвременните технологии и специален математически апарат;

Оценка на точността и обусловеността на геодезическата мрежа - класическа, създадена чрез GNSS (GPS и GLONASS) технология или комбинирана;

Оценка на общото качество на геодезическите определения и мрежи чрез принципите на Fuzzy Logic;

Прилагане на Fuzzy Logic за оценка на качеството на резултатите от класическите геодезически измервания и GPS измервания;

Обработка на големи масиви от данни, съдържащи данни за геодезическите измервания;

Използване на хиперелипсоида на грешките за анализ на геодезическата мрежа;

Изследване на Нормалната система на геодезическата мрежа;

Алгоритмизация на процесите, участващи при изравнението и анализа на геодезическите измервания.

Научно-приложна дейност:

1) Участия с презентации (доклади) на научни конференции в България и чужбина;

2) Разработен и защитен научен проект на тема "Оценка на точността и обусловеността на геодезическите мрежи чрез Fuzzy Logic". За целите на проекта е разработен алгоритъм и специализиран софтуер. Научния проект е разработен и защитен във Виена, Австрия;

3) Участие с презентация в XXIV Международен Конгрес на FIG в Сидни, Австралия. Публикацията е отразена в брой 4, година 2010 на сп."Геомедия";

4) Участие с презентация на тема "Assessing of the Overall Quality of GNSS Determinations, Using Specific Values of Parameters" в Third International Conference on Cartography and GIS, June, 15-20, 2010 Nessebar, Bulgaria;

5) Участие с презентация на тема "Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT". FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures, Marrakech, Morocco. May 18-22 2011;

6) Участие с постер-презентация на тема "Applications of Online Satellite Imagery in Surveying and Assessing its Reliability Using GNSS Technology" на 25-th International Cartographic Conference, 3-8 July 2011 – Palais des Congres-Paris. Публикацията е отразена в брой 5, година 2011 на сп."Геомедия";

7) Участие с презентация на тема "Study on the Overall Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic, 6-10 May 2012 - FIG Working Week 2012 - Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, Rome, Italy;

8. Участие с презентация на тема "Study of the Behaviour of the Rover and Assessment of the Overall Quality of the Results from RTK Measurements, Conducted in open-Field - Influenced by Active Disturber". INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS. ISBN 978-80-87159-29-3. Sofia, Bulgaria;

9. Участие с презентация на тема "Study of the Performance of a GNSS Equipment and Assessment of the Quality of the Results from the Geodetic Measurements in an open Field Environment with Active Disturber". International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice, UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY, Sofia, Bulgaria;

10. Участие с презентация на тема "Applying of the Mobile Versions of Google Earth and AutoCAD for Field Control of a Specialized map of a Large Urban Garden." Техническа сесия - TS03C - Positioning and Navigation - Today and Tomorrow. FIG Working Week 2013, Environment for Sustainability. Abuja, Nigeria, 6 – 10 May 2013. ISBN 978-87-92853-05-9. ISSN 2307-4086;

11. Some Solutions in the Creation, Measurements and Analysis (Using Classical and GNSS IT) for a Geodetic Network in Industrial Urban Environment. International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields. Sofia, 07 - 08 November 2013;

12. Публикувана статия на тема "Изследване качеството на GNSS измерванията в RTK режим, проведени при трудни теренни условия, под влиянието на пасивни смутители, чрез прилагане на Fuzzy logic" в сп."Геодезия, Картография, Земеустройство" бр. 5-6'2013 год. LII, ISSN 0324-1610.

ключови думи за научни разработки и обекти от практиката:

Геодезия, инженерна геодезия, GNSS, GPS, GLONASS, RTK, fast static, 3D наземно лазерно сканиране, изравнение, геодезическа мрежа, геодезически измервания, свръх измервания, МНМК, Глобална позиционна система, Глобална Навигационна Спътникова Система, бързи статични измервания, нормална система, математическа обработка, Fuzzy Logic, качество, точност, проектиране, анализ, обусловеност, хиперелипсоид, ковариационна матрица, тежестна матрица.

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.